باشگاه بیلیارد مطهری (پندار)

رنکینگ نهایی اسنوکر استان لرستان

بهمن ۲۸, ۱۳۹۶, توسط farzin, دسته اسنوکر

با انجام مسابقات فصل زمستان مسابقات رنکینگ اسنوکر استانی نفرات برتر سال ۹۶ مشخص شدند.

نام و نام خانوادگی

امتیاز بهار

امتیاز تابستان

امتیاز پاییز

امتیاز زمستان

جمع امتیازات

۱ بهروز کوشکی ۳۷۰ ۱۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۱۰۸۰
۱ امین پوشنده ۳۲۰ ۳۲۰ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۰۸۰
۲ رامین مرادی ۲۷۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۶۸۰
۳ سیاوش پاکدل ۱۷۰ ۲۲۰ ۷۰ ۱۷۰ ۶۳۰
۴ کامیار صامت زاده ۱۲۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۲۰ ۵۸۰
۵ امین سبزی ۱۲۰ ۷۰ ۳۲۰ ۰ ۵۱۰
۶ اسماعیل صانعی ۱۷۰ ۷۰ ۲۲۰ ۰ ۴۶۰
۷ مجتبی کرمی ۲۲۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۴۶۰
۸ حسین سوری ۲۲۰ ۰ ۰ ۲۲۰ ۴۴۰
۹ آرش خادمی ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۷۰ ۴۳۰
۱۰ بهزاد بهاروند ۲۷۰ ۷۰ ۷۰ ۰ ۴۱۰
۱۱ حسین رحیمی ۰ ۲۷۰ ۰ ۱۲۰ ۳۹۰
۱۲ رشید حکمت ۱۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۳۸۰
۱۳ آرش دولتشاه ۱۲۰ ۷۰ ۱۲۰ ۷۰ ۳۸۰
۱۴ مصطفی کاظمی ۷۰ ۷۰ ۰ ۲۲۰ ۳۶۰
۱۵ رضا فولادی ۷۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۰ ۳۱۰
۱۶ علی نوروزی ۷۰ ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۳۱۰
۱۷ عرفان پیرداده ۲۲۰ ۷۰ ۰ ۰ ۲۹۰
۱۸ مصطفی لطفی ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۷۰ ۲۹۰
۱۹ رضا بابا بیک ۱۲۰ ۱۲۰ ۰ ۰ ۲۴۰
۲۰ سلمان کشاورز ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۴۰
۲۱ سیدرضا طاهری ۰ ۷۰ ۰ ۱۷۰ ۲۴۰
۲۲ ایمان شمس ۰ ۲۲۰ ۰ ۰ ۲۲۰
۲۳ میلاد دلیخون ۰ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۰
۲۴ نیما باقری طولابی ۷۰ ۷۰ ۰ ۷۰ ۲۱۰
۲۵ محمودرضا فتاحی ۱۲۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۹۰
۲۶ فریدون گیو ۷۰ ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۹۰
۲۷ اصغر امیران ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱۹۰
۲۸ معین آریا ۱۲۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱۹۰
۲۹ امیر وروائی ۰ ۰ ۷۰ ۱۲۰ ۱۹۰
۳۰  میلاد طعیمی ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۳۱ امید فرج زاده ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۰
۳۲ داریوش امرایی ۷۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۴۰
۳۳ رضا علی بخشی ۷۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۴۰
۳۴ امیر طاهری ۷۰ ۷۰ ۰ ۰ ۱۴۰
۳۵ ایمان علیاری ۷۰ ۰ ۷۰ ۰ ۱۴۰
۳۶ امیرحسین شیخی ۷۰ ۰ ۰ ۷۰ ۱۴۰
۳۷ محمد بیرانوند ۰ ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۸ سعید پایدار ۰ ۱۲۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۳۹ امیر احمدی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۴۰ محمد رضایی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۴۱ امین ذهابی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۴۲ بهزاد بارانی ۱۲۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۰
۴۳ محمد عبدلی ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۴۴ جاهد رحمتی ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ ۱۲۰
۴۵ مهدی کاردانفر ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۶ محمد سقا ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۷ محمد عباسی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۸ محمدامین دوستی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۴۹ امیر خاصیان ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۰ محمد واحدیان ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۱ محمد فرهادیان ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۲ پیمان پوشنده ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۳ رضا مرادی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۴ امیر صالحی ۷۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۵ مهدی رشیدی ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۶ تارخ نداوی ۰ ۷۰ ۰ ۰ ۷۰
۵۷ فرشاد رضایی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۸ سینا آقابیگی ۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۰
۵۹ محمد نقدی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۶۰ مهدی قاسمی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۶۱ رضا باباعلی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۶۲ حسین پوشنده ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۶۳ امیر فراشی ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰
۶۴ علیرضا تقی زاده ۰ ۰ ۰ ۷۰ ۷۰

خب، شما چی فکر می‌کنید؟