برگزاری لیگ ایت بال استانی

لیگ استان روز جمعه مورخ ۳ شهریور ماه دور رفت مسابقات لیگ استان (ایتبال) به میزبانی هئیت بیلیارد دورود برگزار میگردد

دور برگشت این مسابقات روز جمعه مورخ ۱۰ شهریور ماه در خرم اباد و باشگاه بیلیارد یزدان (سعید پایدار) برگزار میگردد

شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲ شهریور ماه خود را به اقای نیازی معرفی نمایند

پست های مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید