باشگاه بیلیارد مطهری (پندار)

دوره توجیهی بروجرد و پتانک